Attach File (.pdf)

ความคืบหน้าเรื่องการเบิกจ่ายเงินโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค 1

เมื่อวันที่  ๘  มกราคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่  ๑  ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยหารือเรื่องการจ่ายเงินโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเชิญผู้แทนกระทรวงมาหาดไทยและผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปชี้แจง ขณะนี้ยังไม่มีความเห็นออกมา แนวโน้มประกาศชอบน่าจะชอบด้วยกฎหมาย ดูตัวอย่างเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแพ้กระทรวงมหาดไทยไปพลาง ๆ ก่อน (เรื่องเงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ ) รายละเอียดเข้าดูได้ที่ไฟล์แนบด้านบนครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า - [แก้ไข]
level : Guest
10/01/2013 - 21:39

 


เพิ่มในหัวข้อ : ความคืบหน้าเรื่องการเบิกจ่ายเงินโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค 1

 

captcha