ลิ้งบริการ
  พยากรณ์อากาศ
  Oil Status
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
  สภาท้องถิ่น
  ห้องสมุดหนังสือหารือ
  คดีปกครองต้องรู้
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
  ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  ฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  เลือกตั้งท้องถิ่น
  สู้แล้วรอด
  กฏหมายน่าสนใจ
  รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลที่น่าสนใจ‏
  รวมคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งที่น่าสนใจ‏
  รวมหนังสือตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่น่าสนใจ‏
  รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ
  รวมหนังสือหารือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ
  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต. จ.บุรีรัมย์
  กฎหมายระเบียบสิทธิและสวัสดิการของท้องถิ่น
  รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ‏
  ข่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  มติ กกต.
  ระเบียบกฏหมาย การเลือกตั้ง ส.ส.
  สถานีกฎหมายเพื่อประชาชน
  การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  หนังสือราชการ ของ สถ.
  รวมประกาศก.ท.จ.และก.อบต.จ.บุรีรัมย์ที่น่าสนใจ
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
  ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  Home คดีปกครองต้องรู้

  2 มาตรฐานในการบริหารงานบุคคล

  แก้ไขสัญญา

  คดีกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือเวียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  คดีขอใช้บัญชีโดยไม่มีตำแหน่งว่าง

  คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(สู้แล้วรอด)

  คดีคิดค่าปรับเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด

  คดีจำกัดอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  คดีทางออกฉุกเฉินของนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อถูกร้องเรียน

  คดีเทศบาลไม่อนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้า(ละเมิด)

  คดีเพิกถอนการอนุมัติจ้างเหมาวางท่อ คสล.

  คดีเพิกถอนข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ. บางส่วน

  คดีเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ทำกิจการนอกเทศบาล

  คดีเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1

  คดีเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2

  คดีเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

  คดีฟ้อง ก.จ.จ.รับโอนทหาร

  คดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย 100 บาท (กรณีส่งเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าช้า)

  คดีรถยนต์เทศบาลประสบอุบัติเหตุ(สู้แล้วหลุด)

  คดีวินิจฉัยกรณีรถยนต์ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุ

  คดีวินิจฉัยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

  คดีวินิจฉัยการมีส่วนได้เสียในสัญญา(ฉบับพิศดาร)

  คดีวินิจฉัยการละทิ้งหน้าที่ราชการ

  คดีวินิจฉัยสถานะของหนังสือกระทรวงมหาดไทย

  คดีวินิจฉัยอำนาจ ก.กลางในการตอบข้อหารือ

  คดีวินิจฉัยอำนาจ ก.ท.จ.ในการทบทวนมติ

  คดีศาลมีคำสั่งห้ามขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน

  คดีสอบแข่งขันเทศบาลตำบลหนองกี่

  คดีสัญญาพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(ทต.ศรีดอนไผ่)

  คดีห้ามลาอุปสมบท

  คดีห้ามอบจ.ก่อสร้างทางเดินเท้า

  คดีองุ่นเสียหายให้รับผิดชอบ

  คดีอนุมัติโดยขาดความระมัดระวัง

  คดีออกคำสั่งเลื่อนระดับไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  คดีออกหนังสือแจ้งเวียนโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

  คดีอ้างว่าไม่รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

  คัดเลือกปริญญาตรีเกียรตินิยมเข้ารับราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่สองชอบด้วยกฎหมาย

  ดุลพินิจของนายกเทศมนตรีในการบริหารงานบุคคล

  ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตรวจการจ้างไม่ถูกต้อง(แต่รอดเพราะกรรมการสอบไม่เป็น)

  ถูกปลดออกจากราชการเพราะเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ(สู้แล้วชนะ)

  ทุจริตทางการเงินของทบวงมหาวิทยาลัย

  ทุจริตทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

  เทคนิคในการสู้กับ สตง.

  เทศบาลสร้างถนนต้องระวังโดนศาลสั่งรื้อ

  ยกเลิกการสอบราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  ยกเลิกประกวดราคาจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  วินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  วินิจฉัยคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี

  สู้แล้วชนะ ป.ป.ช.

  อำนาจนายก อปท. .ในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  อำนาจนายกในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง

  แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2012 เวลา 02:00 น.)

   

  ข่าวจากมติชน

  ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
  ประธาน

  นายวีระชัย ประยูรเมธา

  ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

  ที่ปรึกษา

  ว่าที่ร้อยตรี วินัย เกียรติกำจร

  ปลัด อบต.โคกขมิ้น

  นายวัชรินทร์  แอมปรัชฌาย์

  ปลัด ทต. อุดมธรรม


  ที่ปรึกษาพิเศษ
  ผู้ประัสานงาน

  น.ส. ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์
  ปลัดเทศบาลตำบล
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่

  นาย นิติธรรม แกล้วกล้า
  นิติกร

  สถิติของเว็บ
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
  mod_vvisit_counterเดือนนี้0
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
  mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0

  Online (20 นาทีที่ผ่านมา):
  IPคุณคือ: 54.242.200.172
  ,
  วันนี้: เม.ย. 17, 2014